นโบบายการให้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ บริษัท ดรอปริช กรุ๊ป จำกัด ได้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์บนเว็บไซต์ “app.droprich.co” ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์” เพื่อเป็นช่องทางการซื้อสินค้า เครื่องสำอางค์ อาหารเสริมออนไลน์ การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการใช้บริการ ทั้งนี้ การเข้าใช้งานเว็บไซต์ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวโดยตลอด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันธ์ตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์โดยทันที การลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์ สามารถทำการสั่งซื้อสินค้า ได้รับส่วนลดจากการสั่งซื้อสินค้า ตลอดจนได้รับการคุ้มครองดูแลตามสิทธิต่างๆ ตามที่เว็บไซต์กำหนดผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ใช้บริการตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง และตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ หากบริษัทตรวจพบในภายหลังว่าข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทมีสิทธิ์ระงับความเป็นสมาชิก และการใช้งานระบบทั้งหมดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

บริษัท ดรอปริช กรุ๊ป จำกัด เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น เราจึงต้องการที่จะชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เรายึดถือในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของ เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนตัวมาแล้วเราจะถือว่าท่านยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้ในกรณีที่จำเป็นและสมควร ดังที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริษัท ดรอปริช กรุ๊ป จำกัด จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเพี่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และคู่มือการเก็บรักษาข้อมูลของเรา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะให้คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเราจะเก็บรวบรวมไว้ในช่วงเวลาที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ใครเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ ท้ายที่สุดแล้วท่านสมาชิกเจ้าของข้อมูลจะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนตัวของท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้น บริษัท ดรอปริช กรุ๊ป จำกัด ไม่มีส่วนรับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อช่วยในการบริหารจัดการให้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราจึงรวบรวมและถือสิทธิ์ทั้งหมดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หากท่านต้องการที่จะให้เราเลิกใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อข้างต้น ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม โปรดติดต่อเราตามคำชี้แจงที่ให้ไว้ด้านล่าง เราจะยกเลิกการใช้ข้อมูลของท่านในการดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่จะสามารถระบุตัวตนของท่านได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านเสียก่อน ยกเว้นกรณีที่ทีมงาน บริษัท ดรอปริช กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิตามกฎหมาย หรือจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (เช่น เมื่อกฎหมายบังคับ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง หรือการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ) หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพื่อคุ้มครอง และ/หรือ ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคลากรของทีมงาน บริษัท ดรอปริช กรุ๊ป จำกัด ตลอดจนผู้ใช้บริการ/ลูกค้าของ บริษัท ดรอปริช กรุ๊ป จำกัด หรือบุคคลอื่น

ทางบริษัท ดรอปริช กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน ซึ่งให้รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน 2. ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการอาจเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต 3. เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทจากทางอีเมลหรือสื่ออื่นๆ ยกเว้นผู้ใช้บริการจะระบุว่าไม่ต้องการรับข่าวสารจากทางบริษัท ทั้งนี้การส่งอีเมลข่าวสารไปยังสมาชิก ทางบริษัทจะทำการ Scan และตรวจจับ Virus ก่อนส่งอีเมลทุกครั้ง ดังนั้นหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดความผิดปกติอันเนื่องมาจากการติด Virus หรือ Spam mail ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

คุกกี้ (Cookie)

คุกกี้ เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้บริษัททราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อไป ทำให้เว็บไซต์สามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ท่านสามารถกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งเตือนเมื่อได้รับคุกกี้ รวมทั้งสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้หากท่านไม่ต้องการให้คุกกี้เข้ามาอยู่ในบราวเซอร์ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้งานคุกกี้ไม่มีผลเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในขณะที่ท่านกำลังใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

การขอข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทอาจร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดโปรโมชั่น หรือเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน เมื่อบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว จะแสดงให้ท่านเห็นเมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบ เช่น มี Popup เล็กๆ ขึ้นมาถามข้อมูลวันเกิดของท่าน เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้มอบสิทธิพิเศษในเดือนเกิดให้แก่ท่านในโอกาสต่อไป เป็นต้น ทั้งนี้หากท่านไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถปิดหน้าจอ Popup ได้

การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

บริษัทขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของสมาชิกไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะไม่นำไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

ข้อควรระวัง

ท่านจะต้องรักษา Username (ชื่อผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้งเมื่อต้องการออกจากเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ ทางบริษัทจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ดรอปริช กรุ๊ป จำกัด ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่นๆ บนเว็บไซต์ของเราอาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในผลิตภัณฑ์ของเรา ท่านคงเข้าใจดีว่า เราไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ เนื้อหาของนโยบายและวิธีการปฏิบัติดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ และแนวทางการปฏิบัติ รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ให้ไว้เพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการของเว็บไซต์เหล่านั้นได้

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

นโนบายการคืนสินค้า และการคืนเงิน กรณีหากผู้ซื้อกด “ฉันได้ตรวจสอบและยอมรับสินค้าแล้ว” จะไม่สามารถคืนเงิน/คืนสินค้าได้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ เท่านั้น ปัญหาที่คุณสามารถขอคืนสินค้า/ คืนเงินได้

• ไม่ขึ้นคำสั่งซื้อภายในระบบ หลังจากมีการชำระเงินค่าสินค้าไปแล้ว (คำสั่งซื้อถูกยกเลิก ขณะชำระเงิน)

• ได้รับสินค้าไม่ครบ หรือชิ้นส่วนสินค้าไม่ครบ อ้างอิงตามใบรายละเอียดคำสั่งซื้อ

• ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง เช่น ไซส์ผิด สีผิด สินค้าผิด อ้างอิงตามใบรายละเอียดคำสั่งซื้อ

• สินค้าเสียหาย หรือชำรุด

• สินค้าหมดอายุ

ปัญหาที่คุณไม่สามารถขอคืนสินค้า/คืนเงินได้

• ระบุที่อยู่สินค้าถูกต้อง แต่ไม่มีการรับสินค้า บริษัทขนส่งติดต่อไม่ได้ จนทำให้สินค้าตีกลับบริษัท

• เปลี่ยนสินค้าเมื่อคำสั่งซื้อมีการชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว

• เปลี่ยนใจยกเลิกคำสั่งซื้อเมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

• ปฏิเสธไม่รับสินค้า เมื่อบริษัทขนส่งนำสินค้าไปส่ง

รูปแบบของการคืนเงิน/ คืนสินค้า

• คืนเงินเต็มจำนวน (กรณีสินค้าชำรุด เสียหาย หมดอายุ เท่านั้น)

• คืนเงินบางส่วนโดยไม่ต้องคืนสินค้า (กรณีสินค้าชำรุด เสียหาย หมดอายุ หรือได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง ไซส์ผิด สีผิด สินค้าผิด เท่านั้น)

• คืนเงินบางส่วนเมื่อมีความผิดพลาดในที่อยู่ผู้รับสินค้าผิด (ในส่วนนี้ผู้สั่งซื้อจะได้เงินคืนบางส่วน หลังจากหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว) มีสูตรคำนวณดังนี้

(มูลค่าสินค้าคำสั่งซื้อ – ภาษีมูลค่าเพิ่ม – ค่าส่งสินค้า – ค่าใช้จ่ายบริษัท 50 บาท - ค่าการตลาด (ริชพ้อยทุกลำดับชั้นที่มีจ่าย)) = ยอดสุทธิที่ผู้สั่งซื้อได้รับ

เงื่อนไขการคืนเงิน / คืนสินค้า

1. ผู้ซื้อจะต้องทำการติดต่อฝ่าย Support ของบริษัท เพื่อทำการคืนเงิน / คืนสินค้า โดยแจ้งเลขคำสั่งซื้อ และรูปสินค้าที่มีปัญหา และวิดีโอขณะเปิดกล่องพัสดุที่มีปัญหา ส่งให้ทางเจ้าหน้าที่บริษัททราบ เพื่อเป็นหลักฐานในการขอคืนเงิน คืนสินค้า

2. ผู้รับสินค้าจะต้องส่งคืนสินค้าทุกชิ้นกลับบริษัท ตามที่อยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งให้ทราบ (ค่าจัดส่งผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับผิดชอบ ในการส่งกลับบริษัท) เมื่อส่งแล้วให้ถ่ายรูปสลิปที่ระบุเลขพัสดุส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท

3. ในกรณีที่มีความผิดพลาดในที่อยู่ผู้รับสินค้าผิดทำให้สินค้าตีกลับบริษัท จะเข้าเงื่อนไขการคืนเงินบางส่วน (คืนเงินบางส่วนเมื่อมีความผิดพลาดในที่อยู่ผู้รับสินค้าผิด)

4. รอรับเงินคืนตามผลการพิจารณาของบริษัท ตามระยะเวลาการคืนเงินของบริษัท (หากผ่านเป็นไปตามเงื่อนไข เบื้องต้น ส่งเลขบัญชีเพื่อรับเงินคืนให้ทางเจ้าหน้าที่)

ระยะเวลาการคืนเงินของบริษัท

เงื่อนไขการคืนเงิน เมื่อเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคืนเงิน คืนสินค้า ทางบริษัทจะเนินโอนเงินคืน ตามข้อมูลบัญชีที่แจ้งไว้ภายใน 15 วันทำการ หลังจากผ่านการอนุมัติคืนเงิน (วันทำการ หมายถึง วันจันทร์ - ศุกร์ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

“ข้าพเจ้า ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข ทั้งหมดที่บริษัทระบุไว้ ข้างต้นทุกประการ และยินดีรับเงินคืนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ หากมีนอกเหนือจากข้อความข้างต้นบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งนี้เป็นส่วนของผู้สั่งซื้อที่รับผิดชอบทั้งหมด”