นโยบายสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ดรอปริช กรุ๊ป จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของท่านผู้มีอุปการะคุณ/ผู้ใช้บริการ ฉะนั้น ขอความกรุณาท่านโปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว บริษัทจึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ตามที่ระบุไว้ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการครบถ้วนตามที่ได้มีการสั่งซื้อไว้เรียบร้อยแล้ว และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วตามที่ได้ ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซด์ของบริษัทนี้ ทั้งนี้ ในส่วนราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำเสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่าน เว็บไซต์ app.droprich.co หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นอื่นได้ การขายและสั่งซื้อสินค้า จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านตามข้อมูลที่ท่านได้ทำการให้ไว้ ในหน้าสั่งซื้อสินค้า หากมีการกรอกข้อมูลที่ผิดพลาดทำให้การจัดส่งไปไม่ถึงแก่ลูกค้า จนทำให้สินค้านั้นตีกลับบริษัท ท่านจะต้องชำระค่าจัดส่งกลับเพิ่มเติม ตามการพิจารณาค่าใช้จ่ายตีกลับตามที่บริษัทกำหนด จึงจะสามารถจัดส่งให้อีกครั้งได้ หากไม่ชำระทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อ ภายใน 15 วันทำการ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสั่งซื้อสินค้าทดลอง (สินค้าเพื่อส่งเสริมการตลาด)

ทางบริษัทมีการจัดสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อเพื่อทดลองใช้งานตัวสินค้าก่อน ซึ่งทางบริษัทไม่มีคิดค่าใช้จ่ายส่วนของค่าสินค้า แต่มีค่าส่งสินค้า โดยลูกค้าต้องจ่ายค่าจัดส่งในแต่ละชิ้นเพิ่มเติม ตามที่บริษัทกำหนด โดยให้สิทธิ์การสั่งซื้อสินค้าทดลองได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 บัญชีสมาชิกผู้ใช้งานเท่านั้น

การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

สามารถทำได้ในช่องทางดังต่อไปนี้

อินเตอร์เนตแบงค์กิ้ง : ภายหลังที่ท่านเลือกชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์แบงค์กิ้ง ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าจออินเตอร์แบงค์กิ้งของธนาคารที่เลือกไว้ ท่านสามารถกรอกข้อมูลตามที่ระบุเพื่อดำเนินการชำระเงิน ทั้งนี้อาจจะมีค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินจากธนาคารของท่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ATM : หลังจากที่ยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถพิมพ์ใบชำระเงินและนำไปชำระได้ที่ธนาคารที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ ตัวแทนบริการรับชำระ : ให้ทำการเก็บข้อมูลหลักฐานหลังจากชำระทุกอย่าง ถ่ายรูปให้เห็นได้ชัดเจน ระบุถึง บริษัท ดรอปริ กรุ๊ป จำกัด และจำนวนเงินตามสรุปยอดชำระในหน้าเว็บไซต์

ให้ทำการแนบข้อมูลหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ ระบุวันที่ เวลา ธนาคารต้นทาง และจำนวนเงินที่ชำระ เข้าระบบเว็บไซต์ หากไม่มีการแนบเข้าระบบ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งสินค้าให้กับท่าน จนกว่าจะมีการแจ้งชำระเงินเข้าระบบของทางบริษัท

บริการจัดส่งสินค้า

บริษัทจะทำการยืนยันการจัดส่งสินค้าแก่ท่านเมื่อท่านได้ทำการชำระเงินและทางบริษัทได้ทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้าตามกำหนดเวลาที่ได้ยืนยันการจัดส่ง สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

นโนบายการคืนสินค้า และการคืนเงิน กรณีหากผู้ซื้อกด “ฉันได้ตรวจสอบและยอมรับสินค้าแล้ว” จะไม่สามารถคืนเงิน/คืนสินค้าได้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ เท่านั้น ปัญหาที่คุณสามารถขอคืนสินค้า/ คืนเงินได้

• ไม่ขึ้นคำสั่งซื้อภายในระบบ หลังจากมีการชำระเงินค่าสินค้าไปแล้ว (คำสั่งซื้อถูกยกเลิก ขณะชำระเงิน)

• ได้รับสินค้าไม่ครบ หรือชิ้นส่วนสินค้าไม่ครบ อ้างอิงตามใบรายละเอียดคำสั่งซื้อ

• ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง เช่น ไซส์ผิด สีผิด สินค้าผิด อ้างอิงตามใบรายละเอียดคำสั่งซื้อ

• สินค้าเสียหาย หรือชำรุด

• สินค้าหมดอายุ

ปัญหาที่คุณไม่สามารถขอคืนสินค้า/คืนเงินได้

• ระบุที่อยู่สินค้าถูกต้อง แต่ไม่มีการรับสินค้า บริษัทขนส่งติดต่อไม่ได้ จนทำให้สินค้าตีกลับบริษัท

• เปลี่ยนสินค้าเมื่อคำสั่งซื้อมีการชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว

• เปลี่ยนใจยกเลิกคำสั่งซื้อเมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

• ปฏิเสธไม่รับสินค้า เมื่อบริษัทขนส่งนำสินค้าไปส่ง

รูปแบบของการคืนเงิน/ คืนสินค้า

• คืนเงินเต็มจำนวน (กรณีสินค้าชำรุด เสียหาย หมดอายุ เท่านั้น)

• คืนเงินบางส่วนโดยไม่ต้องคืนสินค้า (กรณีสินค้าชำรุด เสียหาย หมดอายุ หรือได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง ไซส์ผิด สีผิด สินค้าผิด เท่านั้น)

• คืนเงินบางส่วนเมื่อมีความผิดพลาดในที่อยู่ผู้รับสินค้าผิด (ในส่วนนี้ผู้สั่งซื้อจะได้เงินคืนบางส่วน หลังจากหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว) มีสูตรคำนวณดังนี้

(มูลค่าสินค้าคำสั่งซื้อ – ภาษีมูลค่าเพิ่ม – ค่าส่งสินค้า – ค่าใช้จ่ายบริษัท 50 บาท - ค่าการตลาด (ริชพ้อยทุกลำดับชั้นที่มีจ่าย)) = ยอดสุทธิที่ผู้สั่งซื้อได้รับ

เงื่อนไขการคืนเงิน / คืนสินค้า

1. ผู้ซื้อจะต้องทำการติดต่อฝ่าย Support ของบริษัท เพื่อทำการคืนเงิน / คืนสินค้า โดยแจ้งเลขคำสั่งซื้อ และรูปสินค้าที่มีปัญหา และวิดีโอขณะเปิดกล่องพัสดุที่มีปัญหา ส่งให้ทางเจ้าหน้าที่บริษัททราบ เพื่อเป็นหลักฐานในการขอคืนเงิน คืนสินค้า

2. ผู้รับสินค้าจะต้องส่งคืนสินค้าทุกชิ้นกลับบริษัท ตามที่อยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งให้ทราบ (ค่าจัดส่งผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับผิดชอบ ในการส่งกลับบริษัท) เมื่อส่งแล้วให้ถ่ายรูปสลิปที่ระบุเลขพัสดุส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท

3. ในกรณีที่มีความผิดพลาดในที่อยู่ผู้รับสินค้าผิดทำให้สินค้าตีกลับบริษัท จะเข้าเงื่อนไขการคืนเงินบางส่วน (คืนเงินบางส่วนเมื่อมีความผิดพลาดในที่อยู่ผู้รับสินค้าผิด)

4. รอรับเงินคืนตามผลการพิจารณาของบริษัท ตามระยะเวลาการคืนเงินของบริษัท (หากผ่านเป็นไปตามเงื่อนไข เบื้องต้น ส่งเลขบัญชีเพื่อรับเงินคืนให้ทางเจ้าหน้าที่)

ระยะเวลาการคืนเงินของบริษัท

เงื่อนไขการคืนเงิน เมื่อเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคืนเงิน คืนสินค้า ทางบริษัทจะเนินโอนเงินคืน ตามข้อมูลบัญชีที่แจ้งไว้ภายใน 15 วันทำการ หลังจากผ่านการอนุมัติคืนเงิน (วันทำการ หมายถึง วันจันทร์ - ศุกร์ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

“ข้าพเจ้า ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข ทั้งหมดที่บริษัทระบุไว้ ข้างต้นทุกประการ และยินดีรับเงินคืนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ หากมีนอกเหนือจากข้อความข้างต้นบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งนี้เป็นส่วนของผู้สั่งซื้อที่รับผิดชอบทั้งหมด”